STILL Productions

. Privacy statement .

 

Privacy verklaring

Op deze pagina vindt u onze privacy verklaring. Hierin staat vermeld welke persoonsgegevens we verwerken, hoe en waarom we deze verweken en hoe lang deze gegevens door ons bewaard worden. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn persoonsgegevens alle gegevens die betrekking hebben op een ‘geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon’. U als onze klant of zakelijke relatie in dit geval. De combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto, e-mailadres, telefoonnummer, opleiding en kenteken zijn voorbeelden van persoonsgegevens. Daarnaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens. Dit is extra gevoelige informatie die extra beschermd moet worden. Bijvoorbeeld: uw burgerservicenummer en gezondheids- of medische gegevens.

Wettelijke kader

We vinden het vertrouwelijk behandelen van uw gegevens niet alleen belangrijk vanuit morele overwegingen, verwerking van de persoonsgegevens gebeurt ook in overeenstemming met de privacywetgeving. Als verwerker van persoonsgegevens van klanten en zakelijke relaties dienen we voor de omgang met deze gegevens te voldoen aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening is de Nederlandse variant van de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR). De GDPR geldt sinds 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie (EU).

Grondslag

Het is voor ons noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren.
Om de overeengekomen diensten te kunnen leveren en een correcte factuur te kunnen opstellen is
het noodzakelijk enkele persoonlijke gegevens te verwerken.

Still Productions

Deze privacyverklaring is opgesteld voor Still Productions, gevestigd te Brugstraat 136, 7918 TT Nieuwlande.
Still Productions levert diensten op het gebied van audio opnames en bewerking en is verantwoordelijk
voor het verwerken van de persoonsgegevens zoals die zijn weergegeven in deze verklaring.
De Functionaris gegevensbescherming is Pepijn Reinink. Hij is bereikbaar via
privacy@still-productions.nl

Persoonsgegevens

Still Productions verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
De persoonsgegevens die Still Productions wel verwerkt zijn:

• Voornaam
• Achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Bankgegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer

Doel verwerking persoonsgegevens

Still Productions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Contact via e-mail of telefoon met betrekking tot de te leveren diensten
• Het bezorgen van een product of dienst
• Het opstellen van een correcte factuur

Ontvangers

De persoonsgegevens die Still Productions verwerkt worden beheerd door:

• Hosting2Go - Deze website en de mailboxen van Still Productions worden gehost bij Hosting2GO.
Persoonsgegevens die via deze website en e-mails worden ontvangen, worden opgeslagen op de servers van Hosting2GO.

Opslag termijn

Still Productions bewaart ontvangen persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de overeengekomen diensten te kunnen leveren.
Voor zolang de samenwerking voortduurt bewaren wij uw persoonsgegevens. Na de beëindiging van de samenwerking verwijderen we direct uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Still Productions verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien wij bewerkingen laten uitvoeren dor derden, sluiten wij een bewerkersovereenkomst met deze partij. STILL Productions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Still Productions maakt geen gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Still Productions neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Gegevens inzien, wijzingen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Still Productions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@still-productions.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Still Productions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Still Productions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vermoed dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met ons via privacy@still-productions.nl